Believe tilbyder terapi til både børn, unge og voksne. Vi tilbyder både individuel- par- og familieterapi.

Terapi med børn og unge:

Vi har erfaring med, at børn og unge har stor glæde af terapiforløb – også de børn, der helst ikke vil tale med nogen. Ofte sker det, at barnets hidtil skjulte ressourcer dukker op og skaber nye veje for en bedre livssituation for barnet. I det terapeutiske arbejde med børn og unge har vi god erfaring med at inddrage andre betydningsfulde voksne, så der findes aktive medspillere i de forandringsprocesserne vi håber at skabe.

Barnet/den unge er ikke problemet, problemet er problemet.

dav

Der kan være mange tegn på, at børn og unge mistrives, og har brug for hjælp i terapi – det kan være: angst, generel tristhed / indadvendthed, aggressiv adfærd, selvskadende handlinger, tvangstanker, problemer med at sove, bekymringer for vægt, eller andet.

Nogle gange ved vi forældre, hvad der giver anledning til reaktionerne, det kan fx være:
reaktioner ved forældres skilsmisse, ensomhed, en sorg over forældres sygdom eller et dødsfald, sociale vanskeligheder i skolen

Terapi med voksne:

Menneskelivet er komplekst og uforudsigeligt. Det er fuld af glæder, udvikling og spændende begivenheder, men til tider også af sorger, udfordringer og vanskeligheder. Mange problemer klares ved egen hjælp eller med støtte fra familie, venner eller kolleger, men til tider kan der opstå situationer, hvor dette ikke er nok.

​Det er håbløst med ikke alvorligt.

Terapi – eller psykoterapi – er samtale med en professionel, med en person, der kan lytte og måske stille nye spørgsmål til den vanskelige situation, spørgsmål man aldrig har stillet sig selv. Nogle gange kan det hjælpe at få reflekteret over situationen, så man kan komme frem til en ny forståelse af det, der sker, eller det kan hjælpe at forlige sig med sin situation og finde nye måder at forholde sig til den. Andre gange er der behov for mere konkrete forandringer eller handlinger, behov for at være mere løsningsfokuseret.

Hos Believe arbejder vi med udgangspunkt i en systemisk narrativ tilgang og MBT (mentaliseringsbaseret terapi)

Grundlaget for systemisk terapi er en forståelse af, at problemer opstår i et system – f.eks. i en familie, på en arbejdsplads, i et parforhold el.lign. Når man tænker sådan, er man heller ikke optaget af at placere skylden for problemet – alle i systemet bidrager til at opretholde problemet og kan derfor også bidrage til at løse problemet.

Derudover lægger den systemiske tænkning vægt på, at der ikke er én sandhed om verden, men at der er mange forskellige sandheder om verden, som alle bidrager til at forstå den. Det betyder, at der f.eks. heller ikke er én rigtig måde at forstå og løse et problem på, men at løsningen forhandles i systemet. Alt afhænger af øjne der ser. Fra univers til multivers

Den systemiske tænkning er også kendt for at være optaget af sproget. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi taler om tingene. Nogle ord gør det nemmere at overskue og løse et problem, mens andre ord kan gøre problemet uoverskueligt, tungt og vanskeligt at løse (prøv f.eks. at tænke over forskellen på, om jeg taler om at du skal arbejde med en forstyrret personlighedsstruktur, eller om jeg taler om at du skal lære nye strategier for, hvordan du reagerer i forskellige situationer i dit liv). Derfor vil en del af samtalerne måske også komme til at handle om at beskrive problemet på en ny måde for derigennem at opleve, at man kan forholde sig anderledes til problemet.

Narrativ terapi fokuserer meget på vores identitet, på vores værdier og idealer for livet. Narrativ terapi fokuserer derfor på at hjælpe personer med at blive tættere knyttet til deres værdier, fordi det vil gøre dem bedre i stand til at tackle problemer i livet. Det bliver kort sagt meget tydeligere, hvordan man ønsker at løse sit problem, når man tydeligere ved, hvad man står for i livet.

Narrativ terapi fokuserer på at folk skal opleve, at de selv kan gøre en aktiv forskel i deres eget liv, fremfor at de oplever sig som passive ofre for tilværelsen. Derfor vil mange spørgsmål handle om, hvad personen selv har gjort i en given situation, for at få tingene til at ændre sig. Dette har til formål at hjælpe personen til at få øje på sine aktive handlinger i forhold til problemet, så han/hun kan gøre mere i forhold til at løse problemet.

MBT (mentaliseringsbaseret terapi) er en terapiform, der har til formål at øge individets mentaliseringsevne, dvs. evne til at kunne fortolke egne og andres udtalelser og adfærd som meningsfulde på baggrund af indre mentale tilstande såsom følelser, behov, ønsker, intentioner og tanker.

Mentaliseringsbaseret terapi er en terapiform, der gennem individuel terapi, gruppeterapi og psykoedukation kan øge den enkeltes evne til at mentalisere: at fortolke og forstå egne og andres udtalelser og adfærd som meningsfulde på baggrund af indre mentale tilstande. Mentalisering handler om at kunne forestille sig sine egne og andre menneskers tanker, følelser, behov og antagelser, og at disse hænger sammen med ens egne og andres handlinger.

Mentaliseringsevnen sætter os i stand til at forstå mellemmenneskelige samspil og sammenhængene mellem adfærd og mentale tilstande hos en selv og andre over tid. Evnen er blandt andet vigtig for ens identitet, selvfølelse, interpersonelle relationer og affektregulering (at kunne regulere sine følelser, eksempelvis når man er meget vred, bange eller trist).