Socialpædagogisk støtte efter SEL §85

Believe tilbyder socialpædagogisk bistand til unge og voksne, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi har 2 boliger på hhv. 110 m2 og 70 m2 som borgen evt. kan bo i under forløbet.

Målgruppen:

kendetegnes typisk ved, at borgerens funktionsniveau, fysisk, psykisk og/eller socialt, som udgangspunkt er væsentligt/betydeligt nedsat, varigt eller midlertidigt. Ud over, at borgeren har en væsentlig/betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, har borgeren ofte et behov for støtte i form af pædagogisk hjælp, støtte, ledsagelse m.v. med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, omsorg eller støtte og optræning.

Det er typisk hjemløse, psykisk syge og andre grupper med behov for særlig pædagogisk støtte. 

Believes tilbud vedr. paragraf 85 i serviceloven

Det er en integreret del af al socialpædagogisk bistand, at
borgeren støttes i selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder. Støtten tager sigte på hjælp til selvhjælp både på det praktiske og personlige plan.
Der foretages en individuel udredning og vurdering af behovet for den socialpædagogiske støtte. Indholdet i støtten
kan blandt andet omfatte:
Støtte til optræning og udvikling af ADL (Almindelig
daglig levevis) herunder personlige og praktiske færdigheder, her kan nævnes dagligdagskompetencer som
pædagogisk støtte og struktur til at gennemføre praktiske gøremål i dagligdagen, spisetræning, ernæring,
motion, indkøb, opvask, rengøring, post, m.v.
Støtte til gennemførelse af besøg hos læge, psykiater,
tandlæge og lignende behandling.
Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi og
udgifter
Under særlige omstændigheder og hvor behovet taler
herfor vil den socialpædagogiske støtte kunne omfatte
ledsagelse i forbindelse med udøvelse af sport, fritids og kulturtilbud, kommunens aktivitets- og samværstilbud eller ledsagelse til og fra beskyttet beskæftigelse som led i træning af færdigheden med henblik på at kunne blive bedre i stand til at færdes på egen hånd.
Pædagogisk ledsagelse til ferie i grupper med ligestillede
Støtte til social træning, mestring og udvikling af en
bedre funktion.
Generelle forebyggelsesstrategier for at mindske/ hindre af yderligere funktionstab
Støtte til kommunikation
Jeg – støttende samtale
Psykoedukation
SPT (træning af sociale kompetencer)

Priser:

Vores timetakst starter ved 420 kr. pr. time, som er inkl. journalskrivning i Planner4Yoy efter hvert samvær, en statusrapport og et statusmøde hver anden måned.

Eksempler på tilvalgsydelser:

  • Afrusning
  • Misbrugsbehandling
  • Psykologiske undersøgelser
  • Psykiatrisk screening
  • Inddragelse af andre faggrupper/anden ekspertise

Så send en mail til post@believe.dk eller ring til tlf. 2924 8370, og vi vender tilbage i løbet af få timer.