Parallel-anbringelse, udbydelse ikke længere af Believe, da det er et døgntiibud som skal godkendes af det sociale tilsyn, men vores nye tiltag Curam.dk, som er i gang med godkendelsesprocessen hos tilsynet, vil i løbet af foråeret 2018, tilbyde parallelanbringelse og familiebehandling. Nedenfor kan du læse om Curams tilbud:

Et forældrefokuseret tilbud med fokus på udvikling og afklaring af kompetencer – med barnet i centrum.

Ud fra Believes teoretiske ståsted, ser vi, at man kun kan forstå et barns adfærd i relation til den voksnes adfærd, ligesom den voksnes adfærd skal forstås, som en reaktion på barnets adfærd, og derfor er samspillet naturligt i fokus. Derfor, for at skabe mulighed for, at mor og far kan respondere hensigtsmæssigt på barnets forskellige tilstande i forhold til de udfordringer, der måtte forefindes i familien, kan vi gennem en parallelanbringelse, støtte forældrene til at opleve sig som relevante og betydningsfulde for barnets udvikling. Her tillægger vi desuden kommunikation (både mellem forældre-barn, forældre-professionel, barn-professionel og professionel-professionel) en central plads, ligesom vi er meget opmærksomme på, at inddrage det biologiske netværk. Vi arbejder meget bevidst med dilemmaet:

”At den biologiske familie – og ofte mest centralt mor og far – er årsagen til barnets problem og ofte ubevidst er med til at opretholde den negative udvikling, samtidig med, at de er den vigtigste ressource for at barnet overkommer sine problemer”.

Målgruppe

 • Mor og far, som har brug for hjælp til den basale omsorg/tilknytning til deres ufødte/nyfødte barn.
 • Gravide,som har og forventes at have brug for massiv støtte både før og efter fødsel.
 • Unge mødre,som forventes at have brug for støtte.
 • Mødre i akut krise med småbørn.
 • Forældre, hvor kommunen ønsker en bred psykologisk og pædagogisk udredning fx via en forældreevneundersøgelse med pædagogiske anbefalinger.
 • Forældre,der kræver massiv støtte til alt, så som omsorg for barnet, indkøb, økonomi, rengøring m.m.
 • Misbrugsforældre med småbørn.

Vores mål

 • At barn og forældre kan forblive sammen.
 • At forældrene lærer at respondere hensigtsmæssigt i forhold til deres barns behov.
 • At forældrene lærer at regulere barnet, fx hvile, trøst, mad, stimuli, turtagning m.m.
 • Støtte til de voksne i personlig udvikling, som øger deres selvværd og evne til at strukturere og planlægge deres hverdag og liv med børn.
 • Støtte forældrene på deres vej mod nærmeste udviklingszone med fokus på mentalisering.
 • At udvikle egen omsorgen, selvforvaltningen og evnen til at yde omsorg for et barn.
 • At give voksne større indsigt i og forståelse for børns signaler og behov.
 • At fremme forældrenes selvforvaltning med barnets behov for øje.
 • At barnet trives og udvikler sig og viser tegn på tryg tilknytning til en eller flere omsorgspersoner.

Strukturen

Når kommunen anmoder om anbringelse hos Believe, så fremsendes sagsakter, visitationspapirer m.v. ,og der afholdes snarest derefter et formøde om anbringelsens formål, hvor såvel forvaltning, forældre, medarbejder og psykolog  fra Believe er til stede. Under barnets og familiens ophold hos Believe, så vil der være en løbende kommunikation mellem den anbringende myndighed og det personale, der af Believe er sat på sagen min. 1 gang pr. måned.

Dagligdagen er tilrettelagt på en sådan måde, at den indeholder en tydelig struktur, forudsigelighed og en tryg voksenkontakt. Børnene sikres en individuel tilrettelagt omsorg, pleje og behandling med så få voksen skift som mulig, og der arbejdes med kompenserende tilknytning, såfremt der er behov for dette.

Det er helt centralt i behandlingen at vise barnet empati, anerkende og dække barnets behov og tilbyde en bæredygtig og udviklende relation til de primære omsorgspersoner, og der arbejdes intensivt med at afdække forældrenes evne til mentalisering.

De fysiske rammer/boligen

Forældre og barn anbringes i en lejlighed (min. 3 værelser), eller et mindre hus, og får fuld rådighed over alle kvm., undtagen det/de rum, der er afsat til personalet. Og der er selvfølgelig adgang til toilet og bad.

I særlige tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt, så anbringes forældre og barn sammen med 1-2 andre parallel-anbragte i en større lejlighed eller hus.

Alt nødvendigt inventar, så som senge, barneseng/vugge, pusleplads, sofa, sofabord, kommode, klædeskab, fladskærms TV, DVD- afspiller osv. vil være til rådighed.

Hvordan arbejder vi?

På Toftemosegaard er vores pædagogiske arbejde markant inspireret af den nyeste viden indenfor den psykologiske og pædagogiske forskning vedr. tidlig intervention, her tænker vi specielt på B. Perry, D. Stern, K. Killén, D. Nordanger, E. Tronick, S. Hart, T. Egelund, E. Christensen, M. Brodén, P. Crittenden, Maria Arts, P. Fonagy, A. Schore og mange flere.

Vi arbejder med udgangspunkt i en anerkendende relation, hvor det er vores grundtanke, at alle – og her mener vi alle – gør det bedste, som de har lært, og at alle forældre yder den bedste omsorg, som de magter her og nu, og at ingen forældre bevidst ønsker at skade deres børn. Det er bare ikke altid, at den gode hensigt er nok, og derfor er vi også bevidste om vores kompenserende rolle.

At vi arbejder med kompenserende tilknytning, betyder at vi ikke vil acceptere at et barn lider omsorgssvigt, og dermed risikere at blive hjerneskadet, vi træder til, hvis vi oplever mor og far ikke magter opgaven, barnet kan ikke vente på at mor og far får det lært.

Med den viden, Bruce Perry har givet os om hjernens udvikling hos det meget lille barn, kunne man tro, at det kan blive “for sent” at behandle børn og unge, der som små har været udsat for nogle af disse ting. Men sådan er det ikke. For selvom traumer og omsorgssvigt i de tidlige år påvirker børnene for livstid, så kan man med den rette viden om hjernens udvikling og ved at lære det enkelte barn at kende sætte ind på lige præcist den måde, der kompenserer bedst for de behov, barnet ikke har fået opfyldt, dengang det var lille, og hjernen blev opbygget. Dermed kan den rette støtte og behandling “fylde hullerne ud” og sætte barnet eller den unge i stand til at lære og udvikle sig. Perry understreger, hvor vigtigt det er ikke at starte med at tale til det traumatiserede barns fornuft. Det får man ikke noget ud af. For hvis der er skader i de dybe lag i hjernen, så er der ingen forbindelse til det lag, hvor tænkningen foregår.

I stedet skal man – med Perrys ord tænke på de tre R’er. Først skal barnet reguleres i deres følelser og sanser. Dernæst skal det lære at være tryg i relationer. Først dernæst kan de voksne tale til deres fornuft (reason).

Vi er meget tydelige i vores kommunikation og i vores krav til udvikling og forandring, og vi går ikke på kompromis med vores krav til ”god nok omsorg”.

Vi arbejder med individuel- par-, gruppe- og småbørnsterapi,  ligesom vi anvender AAI-Adult Attachment Interview, IA -Insightfulness Attachment, Care Index, video, rollespil, og andre virksomme metode. Vi bruger det, der virker. Vi stiller relative store krav til forældrenes udvikling af ”god nok omsorg”, og barnets respons på denne udvikling, og forventer at forældrene er indstillet på at arbejde intens med dette, og vi er meget tydlige i vores kommunikation, hvis vi er bekrymret. Barnet har kun en barndom, og den kan ikke gøres om.

Såfremt forældre og barn skal tilbage til egen bolig, så tilbyder vi selvfølgelig efterværn, så længe der er nødvendigt.

Barnet kan blive boede i Believes tilbud, så længe det viser sig nødvendigt, men vi tager ikke barnet i familiepleje. Vi står selvfølgelig gerne for alt arbejdet vedr. indkøring af barnet i familiepleje eller på behandlingsinstitution, hvis dette viser at være den bedste løsning for barnet.

Økonomisk eksempel

 • Anbringelse af mor (gerne gravid), far og 1-3 børn i lejlighed/hus.
 • Tilsyn 24 timer i døgnet (sovende nattevagt 22.00-07.00, men vågen hvis det skønnes nødvendigt)
 • Pædagogisk støtte 7.00-22.00.
 • Par/individuel-terapi 4 timer pr. uge, (2×2 timer)
 • Særlig børneomsorg med bl.a. småbørnsterapi, zoneterapi, akupunktur m.m. efter konkret faglig vurdering.
 • Familieterapi hvor der arbejdes intens med forældrenes omsorg (inkl. opmærksomhed på regulering af fx. kontakt, søvn og trøst), relation og tilknytning til deres barn (børn) fx via Genogram, AAI, Care Index, IA og Theraplay.
 • Statusrapport 1. gang månedligt, og uddybende rapport efter 3-4. måneder.
 • Supervision af personale ved aut. psykolog.
 • Minimum 1 månedligt møde med anbringende myndighed og andre relevante samarbejdspartner.

Fra 120.000 kr. pr. måned*

*Bemærk: Hvis 2 familier eller flere anbringes sammen, bliver prisen væsentlig billigere.

Tillægsydelser (engangsbeløb)

Forældrekompetenceundersøgelse udarbejdet af aut. psykolog, ved hjælp af :

 • Genogram
 • AAI (Adult Assessment Interview)
 • Care Index (video-observationer af samspil)
 • IA (Insight Assessment)
 • WMCI (Working Model of the Child Interview)
 • PSI (Parenting Stress Index)
 • Bayley III
 • Mentaliserings undersøgelse ved hjælp af RME ( Read The Mind In My Eyes), LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale) og Ekman´s billeder.
 • PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment).
 • WAIS (Kognitive undersøgelse, IQ)

Pris 33-35.000 pr. person

Pædagogisk/psykologisk udredning udarbejdet af psykolog af både barn og forældre bl.a.

 • Bayley III
 • WPPSI-R
 • NEPSY
 • Parents Preference Test
 • FRT – Family Relations Test
 • RIAS
 • WAIS-IV
 • NEO PI-R
 • Mentaliserings undersøgelse ved hjælp af RME ( Read The Mind In My Eyes), LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale) og Ekman´s billeder.
 • IPP – Inventory of Interpersonal Problems
 • Eller andre relevante test.

Pris 25.000-35.000 pr. person